• Dostawa

  1. Sprzedawca dokonuje dostawy Towarów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towarów poza granicę Rzeczypospolitej może zostać zrealizowana wyłącznie po ustaleniu ze Sprzedawcą indywidualnych warunków, terminów i kosztów Dostawy.

Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w formularzu Zamówienia - w ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru „KUPUJĘ I PŁACĘ” oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty Dostawy ponoszone są przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

Jeśli wartość Zamówienia realizowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przekracza kwotę 300 zł brutto, koszty Dostawy są uiszczane przez Sprzedawcę, tzn. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów Dostawy.

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia, chyba że Klient podczas składania Zamówienia wybrał możliwość odbioru osobistego w jednym z dostępnych punktów odbioru.

Odbiór osobisty przez Klienta jest możliwy dopiero po uzyskaniu od Sprzedawcy potwierdzenia dostępności Towaru w wybranym punkcie odbioru, w godzinach otwarcia danego punktu. W przypadku niedostępności Towaru, Sprzedawca zaproponuje inny punkt odbioru lub dostawę za pośrednictwem Dostawcy.

W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie Towaru przez Sprzedawcę.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie dostępny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych w ciągu których zostanie zrealizowane Zamówienie.

Termin Dostawy biegnie wyłącznie w Dni Robocze, co oznacza, że:

jeśli którakolwiek z chwil określonych w ust. § 6 ust. 3 powyżej przypada na dzień inny niż roboczy, termin dostawy rozpoczyna swój bieg w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tej chwili;

bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu w każdym dniu innym niż Dzień Roboczy;

jeśli koniec terminu dostawy przypada na dzień inny niż roboczy, dostawa zostanie zrealizowana w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym terminie.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas jej odbioru, Sprzedawca zaleca sporządzenia protokołu szkody w obecności Dostawcy oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy.

 Czas oczekiwania na realizację może zostać wydłużony ze względu na zdarzenia nadzwyczajne, będące skutkiem działania siły wyższej lub ze względu na zdarzenie, które nie powstało z winy Sprzedawcy.

W przypadku opóźnienia czasu realizacji Zamówienia, Sprzedawca zobowiązany jest do zawiadomienia Klienta o istnieniu przeszkody w realizacji Zamówienia i przedstawienia nowego terminu realizacji.

W sytuacji opóźnienia wynikającego z działania siły wyższej lub ze zdarzeń, które nie powstały z winy Sprzedawcy – nie ponosi on odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji i za wynikłą z tego powodu szkodę.