• Zwroty i reklamacje

Zwroty

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Klient może posłużyć się wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przesyłając je:

za pomocą poczty e-mail na adres: sklep@e-dzidzia.pl

lub pisemnie listem na adres:

cctravel.pl sp. z o.o.
ul. Warszawska 130
08-500 Ryki

Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na adres cctravel.pl sp. z o.o., ul. Warszawska 130, 08-500 Ryki. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca się dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.

Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie Sklepu.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu nadania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Klient dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Klient odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje


  1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może złożyć Sprzedawcy w następującej formie:

za pomocą poczty e-mail na adres: sklep@e-dzidzia.pl

lub pisemnie listem na adres:

cctravel.pl sp. z o.o.
ul. Warszawska 130
08-500 Ryki

Sprzedawca zaleca, aby reklamacja zawierała imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, datę lub numer Zamówienia, opis przedmiotu reklamacji i jego uzasadnienie, żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy oraz podpis osoby składającej reklamację (w przypadku reklamacji w formie pisemnej). Podanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, przy czym jest to jedynie zalecenie Sprzedawcy i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem rekomendowanego opisu reklamacji.

Sprzedawca zaleca dołączyć do reklamacji dokument sprzedaży bądź jego kserokopię, co ułatwi proces rozpatrzenia reklamacji.

Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych w szczególności do zapewnienia dostępu do reklamowanych Towarów, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.

W przypadku wykrycia wady Towaru Klient powiadomi o tym fakcie Sprzedawcę pisemnie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.

Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanego przez Klienta sposobu komunikacji.

Klient może również składać Sprzedawcy reklamacje w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług, o których mowa w § 4 Regulaminu.

Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.