• Ochrona danych osobowych

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych cctravel SP z o.o. z siedzibą w Rykach, ul. Warszawska 130, 08-500 Ryki.

Swoje dane przekazujesz dobrowolnie

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dalej „u.o.d.o.”, podanych przez osobę, której dane dotyczą, jest cctravel sp z o.o., z siedzibą w Rykach, ul Warszawska 130, 08-500 Ryki, wpisana do Krajwego Rejestru Sądowego pod nr 0000613623, mail: biuro@cctravel.pl
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie u.o.d.o. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, następujących celach:a) prawidłowa realizacja zawartej umowy,
b) telefoniczny lub mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy na stronie internetowej www.e-dzidzia.pl, 
c) cele marketingowe w zakresie dozwolonym przepisami prawa, w tym wysyłanie Newslettera.

4. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.
5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania (dane adresowe);
c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. b);
d) adres elektroniczny (e-mail);
Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:- numer telefonu;
- numer Identyfikacji Podatkowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
7. Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczególności operatorowi pocztowemu, firmie kurierskiej lub operatorowi płatności. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o. W szczególności Administrator, po uzyskaniu stosownej zgody osoby, której dane dotyczą, może udostępnić te dane Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Grupa Okazje sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w celu zbadania przez te podmioty opinii o poziomie zadowolenia z zakupu dokonanego w sklepie e-dzidzia.pl
8. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się w ust. 1).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.
10. Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami u.o.d.o., w szczególności z art. 36-39a u.o.d.o. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, połączenie z witryną www.zooart.com.pl zabezpieczone jest szyfrowaniem TLS 1.2.
11. Administrator w drodze umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych IAI S.A. z siedzibą Al. Piastów 30, 71-064 Szczecin - w zakresie hostingu strony internetowej.
12. Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.
13. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom.
14. Administrator, wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres wskazany w ust. 1 lub mailowo na adres biuro@cctravel.pl
15. Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym na stronie internetowej, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub przy logowaniu. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wyrazić sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych zmienioną Polityką prywatności.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” zwany dalej także: „cctravel sp z o.o., z siedzibą w Rykach, ul Warszawska 130, 08-500 Ryki, wpisana do Krajwego Rejestru Sądowego pod nr 0000613623,” będąca właścicielem domeny internetowej www.e-dzidzia.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest cctravel sp z o.o., z siedzibą w Rykach, ul Warszawska 130, 08-500 Ryki, wpisana do Krajwego Rejestru Sądowego pod nr 0000613623, właściciel sklepu internetowego "e-dzidzia.pl"
Sklep przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującm celu:

1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Sky-shop sp z o.o. w związku z: a. świadczeniem przez Spólkę  na rzecz Sklepu e-dzidzia.pl usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
b. obsługą i rozliczaniem  płatności dokonywanych przez klientów Sklepu e-dzidzia.pl przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
c. w celu weryfikacji należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem e-dzidzia.pl w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi z związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.